ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

-Μεγαλύτερη αξιοποίηση του θεσμού των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) για την προσέλκυση ιδιωτικών πόρων στην κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των περιβαλλοντικών εγκαταστάσεων.

-Συστηματοποίηση του περιβαλλοντικού ελέγχου σε όλες τις δραστηριότητες, με θεσμοθέτηση σώματος ιδιωτών επιθεωρητών και τη χρήση Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου συστηματικής παρακολούθησης της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων.

-Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός που θα εστιάζει στη σταδιακή απεξάρτηση από τον λιγνίτη, σε συνδυασμό με ένα σταθερό πλαίσιο στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών.

-Άμεση θεσμοθέτηση των Περιφερειακών Χωρικών Σχεδίων και αναβάθμιση του ρόλου τους, με ανάθεση της αρμοδιότητας παρακολούθησης στις περιφέρειες. Ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού και απόδοση της αρμοδιότητας παρακολούθησης της εφαρμογής στους Δήμους.

– Συνδυασμένες πολιτικές βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις πόλεις, για «έξυπνες» πόλεις με τη χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών για υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Απάντηση/Σχόλιο