ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑ

– Αναβάθμιση Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ως ισότιμου εταίρου της γενικής Εκπαίδευσης. Κατοχύρωση επαγγελμάτων και καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων.

– Ενίσχυση της πολιτικής των πρότυπων και πειραματικών σχολείων και

επέκτασή τους σε κάθε νομό.

– Θέσπιση ενιαίων κριτηρίων κατάργησης ή συγχώνευσης ακαδημαϊκών

μονάδων και άμεση υλοποίησή τους στο πλαίσιο ενός γενικότερου

στρατηγικού σχεδιασμού για τη Χωροταξική αναδιάρθρωση της

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τη δημιουργία ισχυρών εκπαιδευτικών πόλων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων.

– Ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων με την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και με διαδικασίες αυστηρής πιστοποίησης.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

-Ανάδειξη των Πόλεων και των Περιφερειών σε προνομιακά πεδία

εφαρμογής των νέων δυνατοτήτων που προσφέρει ο πολιτισμός για βιώσιμη ανάπτυξη.

-Δυνατότητα ανάπτυξης μικρών δυναμικών επιχειρήσεων στα καλλιτεχνικά και πολιτιστικά επαγγέλματα που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και δημιουργούν απασχόληση.

– Ανάδειξη της οπτικοακουστικής παραγωγής ως σημαντικού παράγοντα

καλλιέργειας του κοινού σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες των κοινωνιών της ανοχής και της πολυπολιτισμικότητας, αλλά και προβολής του παραγωγικού πολιτισμικού κεφαλαίου της χώρας.

– Σύνδεση του πολιτισμού με την επιχειρηματικότητα, τις νέες τεχνολογίες, την έρευνα και την καινοτομία.

Απάντηση/Σχόλιο